marcus-deml-signature-overdrive-padel.jpg
slider-backing-track-pack.jpg

Pùvodem èeský kytarista Marcus Nepomuc Deml vydává se svou kapelou Errorhead už tøetí album, pro které zvolil pøíznaèný název Modern Hippie. Tím pøesnì vystihuje, kde má vìtšina skladeb koøeny, ale souèasnì jde s dobou. CD je pøíjemným žánrovým mixem, energický funk, blues, zasnìné instrumentální balady, psycheldelie i prvky world music a moderní samply, vyberte si podle libosti. Marcus se dostateènì vyøádil, aby pøedvedl, že je zatracenì dobrý instrumentalista i skladatel a ne náhodou se v minulosti objevil na desítkách studiových nahrávek a koncertù nejrùznìjších interpretù (napø. Kingdom Come, Bobby Kimball, Saga, Michael Sadler, Earth Nation). Pøestože je kytara tím urèujícím nástrojem, nebýt výborné a hodnì výrazné rytmiky (Frank Itt a Zacky Tsoukas), perfektní produkce a zajímavých a rùznorodých skladeb, nebyla by výsledná nahrávka tak zajímavá pro širší publikum. Písnì jsou docela krátké (nejdelší má má èas 5:24), zhruba polovina je zpívaná (Robbie Smith), zbývající jsou instrumentální, pøípadnì obsahují trochu mluveného slova pro efekt. Jednotvárnost rozhodnì nehrozí a také celková stopáž cca 41 minut je vhodná k èastìjšímu poslechu kompletní nahrávky. Co mi na desce moc nesedí, je pár krátkých prostøihù ze studia uvádìjících nìkteré skladby, podle mì to tam jenom pøekáží, ale dá se to v pohodì pøekousnout.

review by Tarkus